austrian water

austrian water jest dobrowolnym stowarzyszeniem austriackich firm, które prowadzą działalność zarówno w sektorze wodociągów i kanalizacji, jak i w dziedzinie gospodarki odpadami. Firmy członkowskie austrian water są ze sobą "powiązane" i wspomagają się wzajemnie przy realizacji swoich zadań i przedsięwzięć.

austrian water nie koncentruje się jedynie na zaopatrzeniu w wodę, unieszkodliwianiu ścieków i gospodarce odpadami. Zakres działalności austrian water obejmuje całościowo tematykę ochrony zasobów naturalnych, np. zarządzanie gospodarką wodną jest widziane jako całość systemowa, stąd wszystkie przedsięwzięcia z tym związane są realizowane na bazie uwarunkowań wynikających z zarządzania dorzeczami rzek łącznie ze zrównoważonym zagospodarowaniem do nich przylegających terenów, ochroną przeciwpowodziową, rolnictwem, zagospodarowaniem wód powierzchniowych na cele turystyki i wypoczynku, aby zagwarantować byt w zdrowym środowisku.

Stowarzyszenie daje możliwość pojedynczym firmom członkowskim podejmowania się kompleksowych problemów w całym ich spektrum poprzez delegowanie zadań leżących poza ich centralnymi kompetencjami technicznymi na innych partnerów wyspecjalizowanych w danym zakresie. Taka kooperacja, oparta na sile poszczególnych firm, jest w stanie podołać największym wyzwaniom i gwarantuje najlepsze, całościowe rozwiązania o najwyższym standardzie technicznym.

austrian water angażuje się czynnie w polepszenie jakości systemów wodnych także w innych krajach. austrian water należy rozumieć jako organizację pozarządową, która udziela pomocy w zapobieganiu katastrofom, jak i usuwaniu ich skutków. Niejednokrotnie członkowie austrian water bywają ekspertami kierującymi akcjami ratowniczymi, które są inicjowane i subwencjonowane przez austriackie instytucje rządowe.

austrian water posiada kompetencje w dziedzinie wyszukiwania odpowiednich zrównoważonych rozwiązań, urzeczywistniania całościowych projektów, udostępniania pomocy finansowej oraz budowy i eksploatacji instalacji i zakładów. austrian water widzi zarządzanie gospodarką wodną, odpadową i ściekową w poszczególnych krajach, jako ważną część składową ochrony środowiska. Dlatego deklarowanym celem tej organizacji jest ustanowienie / utrzymanie socjalnie dostępnych usług w dziedzinie zaopatrzenia w wodę oraz unieszkodliwiania odpadów i ścieków w harmonii z otoczeniem nienaruszonego środowiska.

austrian water postawiło sobie za zadanie rozpowszechnienie na całym świecie świadomości, że jakość naszego życia zależy od jakości wody.

członkowie zarządu austrian water
Prezydent: Ing. Richard Vettermann
Wiceprezydent: Dipl-Ing. Peter Klein
Financial Affairs: Christian Portschy
Public Relations: Wolfgang Lindenhofer